Close
Om psykologi og økologi er fag på to forskjellige fakultet på universitet så er de i virkelighetens univers ett. Symptomer vi har i kropp og sinn, som i naturen, snakker til oss – vårt ansvar er å lytte dypere, føle og oppfatte sammenhengene bak. Hvis ikke vi lytter - hvem skal da ?

Klimaendringer innenfra

INDRE OG YTRE KLIMA

Vi er vant til å tenke at det finnes løsninger for ethvert symptom vi har, om det er fysisk eller psykisk. Men, hva når symptomene er en hel pakke, et tankemønster, et følelsesmessig garnnøste med uklare kroppslige fornemmelser, og det ikke finnes en-til-en ”fiks”? Psykoterapi har en rimelig god tilnærming til slike floker ved å se nøyere på konteksten rundt, og tidligere livshistorier. Vi vet symptomene snakker til oss – vår oppgave er å lytte, fornemme, føle – tone oss inn på det mer subtile for å oppfatte sammenhengene bak.

Hittil har vi vært vant til å forbeholde dette til våre indre, subjektive liv, med en utvidelse av forståelsen til å inkludere familie og kjente, som er del av miljøet vi lever i. Vi prøver å dekode hvordan faktorene virker på oss.

Kan vi nærme oss det større miljøet vi er del av med samme holdning? Er vi villige til å ta inn makro perspektiv sammen med vår egne (relativt sett) mikro-opplevelser? Det er ikke urimelig å anta at klima-symptomene også prøver å si oss noe, men vi er bare ikke så gode på å skjønne det fullt ut - ennå.

Fremtiden bringer nok med seg at når vi ser på oss selv ser vi samtidig på miljøet vi er del av, om det er det umiddelbare lokale, eller vår felles natur på denne lille planeten. Jeg er vel ikke alene om å hevde at vi trenger å kultivere en både-og-holdning. Vi vet at vi påvirker egen psyke med våre holdninger, og vi preges av omgivelsene i hvordan vi har det. Vi vet også at vi har en sterk virkning på miljøet vårt - dvs. planeten. Vi er ikke et passivt publikum til endringene som skjer, så kanskje det har noe for seg å bevisstgjøre ens egen plass i det større bildet?

FORKLARINGER ER IKKE FORSTÅELSE

Vi har skipslaster med vitenskapelige forklaringer på hva som skjer med klima, naturen og dyrene, inklusiv oss selv som dyr. Men, forstår vi godt nok hva klima-symptomene viser oss? Tiden er nok inne for å lytte, ”høre”, føle, våge å merke oss hva naturen har å si - om det er den grålige luften av eksos og svevestøv utenfor kontoret ditt, eller vannet du må koke pga. av uregjerlige besøkende bakterier, nyheter om økologiske destruksjoner langt borte – eller din egen indre uro. Om vi så bare later som at naturen kan snakke, så hensettes vi til perspektiv av enorme konsekvenser. Urfolk har alltid visst at naturen og våre kroppssymptomer snakker. Er det vår tur til å skjønne det bedre nå?

For å kunne utvide til en større følelse av SELV; kropp, sinn psyke + alle andre levende vesener + biosfæren, osv. må vi bl.a. trene opp vår iboende kapasitet til å føle energi så vi kan ta inn informasjon på flere ”radiokanaler”.

Vi er langt mer subtile vesener enn vi bevisst anerkjenner. Som en dyrerase (blant alle de andre) utgjør vårt unike kroppsspråk - det nonverbale - ca 70/80 % av all kommunikasjon. Vi er langt mindre beroende på ordene vi sier, enn på utstrålingen vår, når vi vil forstå hverandre. Vi vet naturlig å bli mer fintfølende med spebarn og kjæledyrene våre, men når det kommer til å ta på alvor egne stress-symptomer, sinne, eller sorg så er vi stortsett elendige. Vi ville knapt behandlet vår hund slik vi kjefter og pusher oss selv i blank overstyring av alle signalene vi får innenfra. Da er det ikke noe rart at vi stresser planeten, misbruker ressursene, overser signalene – når vi gjør det samme mot oss selv. Dette er ikke bare et individuelt problem, det er kollektivt i den vestlig-pregete sivilisasjonen. Det er en livsstilssykdom, som nå slår tilbake - på planeten så vel som oss.

Å LYTTE

Det er et valg vi trenger å gjenfinne - det å lytte, fornemme, føle mer presist, og reelt innover. Vi har et ansvar å vite bedre hva som foregår i egen kropp og psyke; en medmenneskelig etikk å leve oss inn i hvordan andre mennesker har det; og jeg vil hevde en ganske naturlig og innlysende mulighet til skjønne hva vi gjør med den øvrige delen av vår natur, miljøet vi lever i. Vi er ikke tilskuere på denne planeten, eller i forhold til vår egen kropp. Vi bor faktisk ikke utelukkende i tankene i hodet. Vi er ikke fremmede, eller utenfor naturen, men del av, bor i, og er skapt av denne materien. Og, attpåtil velsignet med ånd, som gir oss liv i hvert innpust og forbinder oss med alle våre følelser.

Om psykologi og økologi er fag på to forskjellige fakultet på universitet så er de i virkelighetens univers ett. Hvis ikke vi lytter til oss selv hvem lever da vårt liv? Hvis ikke vi lytter til naturens symptomer og forholder oss til dem, hvem skal ellers, gitt den sterke påvirkningskraften vi har på våre omgivelser?

Som alltid begynner det med å feie for egen dør, rydde på eget loft og sortere mørke kjellere. Det begynner innenfra for å finne eller fornye et forankringspunkt for dine handlinger ut i verden. Å kunne sanse dypere, være sensitive er å inkluderer piccolo-fløyter og Stradivarius fiolinene du har i ditt indre symfoni orkester. Det er trene opp evne til å ta inn med hjertet disse finere tonene, skjøre følelsene og sarte inntrykkene. (Her har mye av new age bommet når såkalt sensitivitet bare gjelder en selv. Det er å havne i en bakevje av selvopptatthet.) Utfordringene er å utvide din lytteevne til medmennesker og naturen – ta inn den fulle virkeligheten av slagverk og messingblåsere.

DITT ENERGIFELT

Den subtile dimensjonen av ditt liv er ikke borte selv om du ikke har skrudd ”radioen” på den frekvensen på noen år. Du trenger å være interessert i å gjenfinne den og øve deg på å lytte. Vi gjennomstrømmes av og er omgitt av energi i mange former, som ikke bare østlige visdomstradisjoner sier opprettholder alt liv, men som også vestlig vitenskap begynner å inkludere i sin oppfatning av hva liv er. Bevisstgjøring av din energi er vesentlig for en helhetlig innsikt i hvem du er. I timer hos meg vektlegger vi en viss ”opptrening” i å "skru på din indre radio " for å kunne ta inn ”bølgelengdene” hvor du oppfatter mer subtile energier som beveger seg i deg og rundt deg.

Energi-dimensjonen er sentral i vår eksistens og vi trenger å kunne oppfatte disse frekvensene i livet for dypere sett kunne forstå oss selv og miljøet vi er en del av. Skal vi snakke om helhets bevissthet må vi inkludere disse subtile energetiske aspektene. Arbeid med energi innebærer å forfine og skjerpe vår evne til intuisjon. Med øvelse bidrar vi til å bevisstgjøre og øke sirkulasjon i hele vårt eksistensielle felt. Vi utvider evnen til å merke rytmene i oss selv og naturen vi er en del av. Det skjer en samtidighet fysiske, psykiske og energetisk. Vi kan da føle mer hvordan dyr og planter har det, vi føler og forstår mer av planetens smerte-rier.

HELING

Når din sensitivitet øker og du kan ta inn mer informasjon fra ditt energifelt, er det ikke lenger en enveis kommunikasjon, men flere-veis. Du er et energifelt som kan påvirke både deg selv, andre og annet levende. Dette er terskelen til subtil, energetisk heling.

Ditt indre klima, hvor du merker denne subtile energi-dimensjonen, er i tilstedeværelse. Med oppmerksomhets trening kan din intuisjon bli din indre veileder. Bare det at du evner å fornemme energi gjør deg nærværende og medskapende i din egen livs strøm. Det er heling i hverdagen. Du merker gjennomskylling av nærende oppmerksomhet, avslappende vennlighet, fersk årvåkenhet – og så er spørsmålet hvordan du anvender den….

INDRE INFORMASJON

Fra det energetiske feltet kan vi oppfatte informasjon på flere måter. Intuisjonen formidler energetisk signaler i fysiske fornemmelser, som en magefølelse, frysninger på ryggen, uvelhet, ubetinget glede el.l.. Det kan gi en følelse av visshet eller indre bilder. Noen ganger spontane tanke-følelser av innsikter eller forståelser. Vi er langt mer sensitive enn vi gir oss selv kreditt for. Med litt øvelse innen energiarbeid, øker vi vår iboende fintfølenhet for energi vibrasjoner.

Vårt eget energifelt er en levende organisme med mange forskjellige frekvenser, slik vi også er del av intrikate energetisk sammenhenger med all øvrig natur rundt oss. Energiarbeid innebærer å gjenoppdage disse sammenhengene, som vi nok kollektivt og kulturelt har avlært oss fra å føle. Indre arbeid vil utvide din kapasitet til å ta inn større spektre av nyanser, detaljer og dypere livs informasjon. Det er å anse som krysstrening mellom tanker, kropp, følelser og det dypere i deg, som vi godt kan kalle sjel.

FRA FØLELSE TIL HANDLING I VERDEN

Som heter det i Bibelen – tanker, ord & handlinger - de henger sammen. Uten manifestering i virkeligheten gjennom handling, forblir tankene og ordene luftspeilinger og i beste fall velment skvalder. Når vi ikke lenger bare ser oss selv i eget speil, men våger oss til å se ut av vinduet på den større virkeligheten, kan ikke lenger selvutvikling bare dreie seg om indre subjektive opplevelser. Den vil naturlig knytte an med sammenhengen vi er i som mennesker og få mer preg av sosial bevissthetsutvikling. Derfra skjer utvidelsen til økologisk bevissthet med den øvrige natur.

Jeg synes det egentlig er skummelt hvordan kirke og vitenskap, med mange filosofer i ledetog, har klart å overbevise oss om at vi er adskilt fra våre røtter og vårt hjemsted. Alt for mange akademikere i dag nøler fortsatt, og føler ubehag ved å måtte inkludere den organiske, følelsesmessige, biologiske og energetiske forbindelsen vi har til alt levende på vår felles klode.

Jeg mener det er livsnødvendig å gjenfinne følelsen av tilhørighet med naturen vi er en del av for å motiveres til å gjøre endringer, som ivaretar oss alle. ”Bevissthet innebærer dermed en relasjon mellom kroppene våre og kroppene til andre vesener på jorda… Hvis psyken ikke kan separeres fra kroppen og kroppen tydelig ikke kan separeres fra verden, så kan ikke kroppen separeres fra den sanselige verden”, skriver Phd Per Espen Stoknes i sin bok ”Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming”. Hvilke små eller store valg gjør du i retning av en sunnere indre og ytre verden?

Kan jeg bidra med sparring, støtte og bevisstgjøring så ta kontakt for timer på christine@schjetlein.no